<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26519839\x26blogName\x3dSLOTBROWNBROTHERS,+SBB\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://slotbrownbrothers.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://slotbrownbrothers.blogspot.com/\x26vt\x3d-4877466815201233287', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SLOTBROWNBROTHERS, SBBPara ver esta página correctamente recomendamos utilizar el navegador FIREFOX: Get Firefox!

jueves, 13 de diciembre de 2007

SUBIDA DE SLOT "TOSSA SANT GRAU

Hoy en nuestra sección de curiosidades os dejamos un video del colega slotero AUDI4S1, de la prueba realizada el 8 de septiembre:

SUBIDA DE SLOT "TOSSA SANT GRAUEnhorabuena desde SLOTBROWNBROTHERS a AUDI4S1 por el estupendo montaje.

SLOTBROWNBROTHERS
IR AL INDICE DE CATEGORIAS